i.2. Numero komunztadura: -(t)z- egitura datibodunetan (v -zki-)
Egilea: Ane Odria
Nola aipatu: Odria, Ane. (2022). Numero komunztadura: -(t)z- egitura datibodunetan (v -zki-). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (eds.), Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. [Interneten eskuragarri: https://basqueandbeyond.ehu.eus/biv/?o=chapters&id=1&e=45&h=eu]. ISBN: 978-84-1319-456-1.
i. Kasu eta komunztadura
Deskribapena

Euskara batuan, egitura iragangaitz zein iragankor datibodunetako absolutibo argumentuaren pluralgilea -zki- da:

(1) Loreak gustatu zaizkio.
lore.ABS.PL gusta.PTCP (3ABS).PL.edun.3SG.DAT

Euskara zuberotarrean, berriz, -zki- beharrean -(t)z- da sail horietako pluralgilea:

(2) Loreak gustatu zaitzo.
lore.ABS.PL gusta.PTCP (3ABS).PL.edun.3SG.DAT
Banaketa dialektala

Fenomenoaren eremu dialektala Zuberoara mugatzen da (Zuazo 2014: 85). Zuazok (2014: 85) dioenez, egitura datibodunetan –iragangaitz zein ditrantsitiboetan– Zuberoan -(t)z- plural marka erabiltzen da erdialdeko euskalkiko -zki- pluralgilearen lekuan. Datibodun iragangaitzen artean, záitzat (eta záizt) ‘zaizkit’, záitzak/záitzan ‘zaizkik/aizkin’, záitzo ‘zaizkio’, záitzkiü ‘zaizkigu’ eta záitzü ‘zaizkizu’ jasotzen ditu Zuazok. Adizki ditrantsitiboen artean, ostera, deizt ‘dizkit’, deizkü ‘dizkigu’ eta deitzót ‘dizkiot’. Pluralgile honek indarra hartu du gazteen hizketan eta bestelako adizkiekin ere erabiltzen da. Hona hemen Zuazok (2014: 85) berak jasotako adibide bat:

(3) Fenoméno berík tützak eta ene hipotesíen abéa analizátü diátzat ‘fenomeno berriak dituk eta ene hipotesien arabera analizatu ditiat
Datu-basearen emaitzak

Zuazok (2014) esandakoarekin bat eginez, Urdiñarben (Zuberoa) bakarrik lekukotzen da -(t)z- pluralgilea datubasean.

Aipamenak

Zuazo, Koldo. 2014. Euskalkiak. Donostia: Elkar.