Former members

» Patxi Goenaga

Professor/researcher

Euskaltzaindia / Real Academia de la lengua vasca / Académie de la langue basque

Plaza Barria, 15

48005 Bilbo

Euskal Herria / Basque Country

34 94 4158155

Books

(2022) Goenaga, Patxi. Euskal Gramatika: Egiturak eta Osagaiak (EGEO). Bilbo: UPV/EHU. https://doi.org/10.1387/9788413193618.
(2011) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak VII. Perpaus jokatugabeak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(2005) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak VI. Mendeko perpausak-2. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1999) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak V. Mendeko perpausak I. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1994) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak IV. Juntagailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1990) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak III. Lokailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1987) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak II. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1987) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak I (Eranskina). Bilbo: Euskaltzaindia.
(1985) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1978) Goenaga, Patxi. Gramatika bideetan. Donostia/San Sebastian: Erein.

Editions

(2008-2010) Salaburu Pello, Patxi Goenaga & Ibon Sarasola (eds.). Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG). Bilbo: UPV/EHU.
(2002)
Artiagoitia, Xabier, Patxi Goenaga & Joseba Andoni Lakarra (eds.). Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. Bilbo: UPV/EHU.
(1986)
Goenaga, Patxi (eds.). Euskal sintaxiaren zenbait arazo. Bilbo: UPV/EHU.

Papers in journals

(2000) Goenaga, Patxi. Victoriano Huiziren Manual de Gramática Bascongada. Euskera, 45. Bilbo: Euskaltzaindia. 199-209.
(2000) Goenaga, Patxi. Euskaltzaindia eta euskararen arautzea. RIEV, 45-1. 11-41.
(1995) Goenaga, Patxi. Euskararen batasunaz eta duintasunaz. Euskera, 40. Bilbo: Euskaltzaindia. 651-682.
(1985) Goenaga, Patxi. Complementación y nominalización en euskara. ASJU, 29-2. 493-570.
(1982) Goenaga, Patxi. Euskal nominalizazioari buruz zenbait ohar: 'zail da', 'erraz da' predikatuen errejimena. Euskera, 27. Bilbo: Euskaltzaindia. 623-637.
(1980) Goenaga, Patxi. Perpaus konpletiboei buruz. Euskera, 25. Bilbo: Euskaltzaindia. 581-596.

Book chapters

(2008) Goenaga, Patxi. Euskal neurri sintagmen azterketa baterako: zenbat X, zenbat X-ago, zenbat X gehiago. In Jean Haritschelhar-i Omenaldia. Iker 21. Bilbo: Euskaltzaindia. 211-240.
(2006) Goenaga, Patxi. Behar-en lekua euskal hiztegian eta gramatikan. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU. 397-416.
(2004) Goenaga, Patxi. Fronteras que dividen y fronteras que separan. Una mirada a Europa desde el euskara. In Joan A. Argenter & R. McKenna Brown (ed.) On the margins of nations: Endangered Languages and Linguistic Rights. Bath, England: The Foundation of Endangered Languages. 119-129.
(2003) Goenaga, Patxi. -EN eta -KO atzizkiez berriro. In Jesus Maria Makatzaga & Beñat Oihartzabal (ed.) Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak Iker. Bilbo: Euskaltzaindia. 279-303.
(2003) Aldezabal, Izaskun & Patxi Goenaga. Analyzing verb subcategorization aimed at its computational application. In Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque. ASJUren gehigarriak. Bilbo: UPV/EHU. 95-126.
(2002) Goenaga, Patxi. Euskal gramatikaren puntu batez: ahalaz eta ezinaz. In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba Lakarra (ed.) Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. ASJU 44. Bilbo: UPV/EHU. 261-275.
(1997) Goenaga, Patxi. Subjunktiboaz eta aginteraz zenbait ohar: -en eta -ela atzizkien erabilera. In Ricardo Badiola (ed.) Federico Krutwig-i omenaldia. Bilbo: Euskaltzaindia. 109-132.
(1991) Goenaga, Patxi. Izen sintagmaren egituraz. In Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluz (ed.) Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. ASJUren Gehigarriak 14. Bilbo: UPV/EHU. 847-865.
(1991) Goenaga, Patxi. Orixeren gramatika lanez. In Orixe-Mendeurrena (1888-1988). Donostia/San Sebastian: Eusko Jaurlaritza/Etor. 535-553.
(1990) Goenaga, Patxi. BEZALA morfemaren inguruan sortzen diren zenbait egituraz. In Miren, Azkarate, Elixabete Perez Gaztelu & Patri Urkizu (ed.) Patxi Altunari omenaldia. Mundaiz 5. Donostia/San Sebastian: Deustuko Unibertsitatea. 129-157.
(1990) Goenaga, Patxi. Dialectos vascos y euskara común: el proceso de estandarización de la lengua vasca. In Violeta Demonte (ed.) Estudios de Lingüística de España y México. México: UNAM-El Colegio de México. 489-509.
(1988) Goenaga, Patxi. Baldintzazko perpausei buruzko zenbait ohar. In Euskara Biltzarra-Congreso de la Lengua Vasca. Vitoria-Gasteiz: 141-149.
(1986) Goenaga, Patxi. Konpletiboak, zehargalderak eta erlatiboak. In Patxi Goenaga (ed.) Euskal sintaxiaren zenbait arazo. Bilbo: UPV/EHU. 155-189.
(1985) Goenaga, Patxi. Nahi eta behar. In Jose Luis Melena (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena oblatae. Bilbo: UPV/EHU. 943-953.

Participation in funded research projects

Gramática vasca en red (HUM2007-29151-E/FILO) (Principal Investigators/Ikertzaile Nagusiak: Pello Salaburu, Patxi Goenaga & Ibon Sarasola)

Atzizki nominalizatzaileak euskaraz (UPV 033-HA179/93) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Patxi Goenaga)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language (TSABL) (ANR07-CORP-033) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Ricardo Etxepare)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Euskararen eta euskalkien sintaxia: aldakortasuna mikro- eta makro-parametroen bitartez (EHU 06/20) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Basdisyn in the Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax (HM-2006-1-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Postgraduate supervision

Izaskun Aldezabal. 2004. Aditz-azpikategorizazioaren azterketa sintaxi partzialetik sintaxi osorako bidean (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Itziar Aduriz. 2001. Analizatzaile sintaktikoa. (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Jose Luis Erdozia. 2000. Etxarriko euskara (PhD. Diss./Doktore tesia)  (UPV/EHU)

Iñaki Amundarain. 1997. Juntadura eta elipsia euskaraz (PhD. Diss.)  (UPV/EHU)

Jose Antonio Mugika. 1997.  Euskal ortografiaren hastapenak Iparraldeko literaturan (PhD. Diss.)  (UPV/EHU)

Orreaga Ibarra. 1994. Ultzamako euskara (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Juan Carlos Odriozola. 1991.  Kasu-markadun aditz jokatugabeak Axularrengan (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Eusebio Osa Unamuno. 1990. Euskararen hitzordena komunikazio zereginaren arabera(PhD. Diss.) (UPV/EHU) 

Others

2002-2005 Deputy Councillor of Language Policy of the Basque Government

1995 Member of the Royal Academy of the Basque Language

1979 Correspondent Member of the Royal Academy of the Basque Language