Gako-hitzak

ablatiboa
absolutibo/datibo alternantzia
absolutiboa
aditz eratorriak
aditz inergatiboak
aditz laguntzaile alternantzia
aditza
adlatiboa
agintera
ahalera
alokutiboak
alternantziak
aplikatiboak
aposiziozko erlatiboak
arazleak
aspektu progresiboa
aspektua
bait-erlatiboak
baldintza
bigarren pertsona
bikoizketa
biziduntasuna
bokatiboak
burutugabea
datibo etikoak
datibo hunkituak
datibo ikurra
datibo komunztadura/klitikoak
datibo komunztaduraren galera
datiboak
datiboaren lekualdatzea
denbora markak
denborazko adberbioak
egoera/izaera mailen arteko bereizketa
ergatiboa
ergatiboaren lekualdatzea
ergatiboaren lekualdatzearen galera
ergatiboaren lekualdatzearen neutralizazio partziala
ergatiboaren lekualdatzearen neutralizazioa
ergatibotasuna
erlatibizatzailea
erlatiboak
erro alternantzia
ezeztapena
familiarteko eta ez-familiartekoa
femeninoa
forma ditrantsitiboak
forma sintetikoak
genitiboa
hirugarren pertsona
hurbiltze adlatiboa
inergatibo datibodunak
inesiboa
instrumentala
iragangaitz datibodunak
iragangaiztasuna/iragankortasuna
jabetzazko edun
kasua
klitikoaren igoera
-KO postposizioa
komunztadura/klitikoak
konplementatzaile ez-faktiboak
konplementatzailea
kopulak
lokatiboak
maskulinoa
Me-lui murriztapena
menderakuntza
mintzakidea
modifikatzaileak
modua
muga-adlatiboa
nominalizazioa
numero komunztadura
onuraduna
osagarrien markapen bereizgarria
P txertaketa
partitiboa
partizipioa
partizipiozko egiturak
perfektiboa
perpaus osagarri ez-faktiboak
perpaus osagarri faktiboak
perpaus osagarriak
Pertsona-Kasuaren Muga
plural komunztaduraren galera
pluralgileak
postposizio alternantzia
postposizioak
prospektiboa
soziatiboa (komitatiboa)
subjuntiboa
telikotasuna
tratamendua